Allmänna bestämmelser

1 . Omfattning och prioritet Nedanstående villkor utgör avvikelser från och tillägg till branschens allmänna bestämmelser för rekrytering (ABRE-10). Villkoren gäller om inte annat är avtalat. Villkor i offert skall vid avtalstolkning äga företräde framför dessa villkor, som i sin tur äger företräde framför ABRE-10.

2 . Uppdragsexklusivitet Leverantören skall vid fullständiga rekryteringsprocesser vara ensam leverantör för Uppdraget. Kunden skall lämna samtliga kandidaters ansökningar rörande uppdraget till Leverantören.

3 . Betalning m.m.

3.1 Vid fullständiga rekryteringsprocesser till avtalat pris föreligger ersättningsskyldighet av det som är kvar av det avtalade priset när slutkandidater överlämnats till. Om Uppdraget avbryts av kunden eller Leverantör, föreligger ersättningsskyldighet för 60 % av det avtalade priset (eventuellt startarvode inkluderat). Detta gäller dock inte om vederlaget framstår som uppenbart oskäligt.

3.2 Priser anges exkl. moms.

3.3 Fakturaavgift belastas enligt för tiden gällande avgift. Vid dröjsmål med betalning har Leverantören rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Kvalitetsgaranti vid fullständiga rekryteringsprocesser

4.1 Om den rekryterade kandidatens anställning upphör inom tre månader från anställningsavtalets ingående på grund av att A. kandidaten har sagt upp sin anställning av skäl som inte är hänförliga till brister i arbetsmiljön, diskriminering eller att arbetsuppgifterna har förändrats i förhållande till vad Kunden har uppgett till kandidaten eller B. det är uppenbart att kandidatens profil inte stämde överens med avtalad kravprofil, gäller Leverantörens kvalitetsgaranti.

4.2 Om förutsättningarna i 4.1 är uppfyllda erbjuder sig Leverantören att kostnadsfritt utföra ytterligare en (1) sökomgång enligt avtalad kravprofil eller återbetala 50 % av erlagt rekryteringsarvode för Uppdraget. Eventuell annonskostnad ingår ej i en ytterligare sökomgång.

4.3 Om Kunden gör anspråk på kvalitetsgarantin, avstår kunden samtidigt, om anspråket senare godtas, från att kräva skadestånd, begära prisavdrag eller framställa annat anspråk med anledning av det aktuella Uppdraget.

5 . Uppdrag inom offentlig sektor

5.1 Det är viktigt att hålla isär en tjänstetillsättningsprocess från en intresseanmälansprocess. En formell ansökan till en offentlig anställning i en tjänstetillsättningsprocess skall enbart inges till myndigheten eller kommunen. Kommunen/myndigheten är alltid skyldig att själv meritvärdera de kandidater som har ansökt om anställning. Om Leverantören genomför en intresseanmälansprocess, måste kommunen/ myndigheten efter denna genomföra en sedvanlig tjänstetillsättningsprocess. Följande bestämmelser gäller enbart för intresseanmälansprocesser.

5.2 Om parterna överenskommer att Leverantören skall ta emot intresseanmälningar, äger Leverantören ensidigt och utan kommunens eller myndighetens insyn göra urvalet av de kandidater som inkommit med intresseanmälan.

5.3 Parterna skall överenskomma om en tidpunkt då presentation av de av Leverantören förordade kandidaterna skall ske.

5.4 Kommunen eller myndigheten har endast rätt att få tillgång till de uppgifter och handlingar som Leverantören lämnar vid presentationen i 5.3. Uppgifter och handlingar rörande kandidater som Leverantören ej förordar, har kommunen eller myndigheten inte rätt att ta del av.

5.5 Parterna bör överenskomma närmare om vilka handlingar och uppgifter som skall lämnas ut vid presentationen i 5.3. Om inte sådan överenskommelse görs, lämnar Leverantören ut meritförteckning, personligt brev samt en sammanfattning

6 . Övrigt

6.1 Parterna skall ges möjlighet att träffas och diskutera avtalsfrågor i ett gemensamt forum. Deltagarna utses med två representanter från vardera part. Påkallande av möte kan ske av endera parten. Om inte annat överenskoms, skall det gemensamma forumet äga rum på Radisson Blu Riverside Hotel, Göteborg.

6.2 Vid tvist i anledning av avtal där dessa villkor är tillämpliga, skall talan väckas vid Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk rätt skall vara tillämplig.