INTEGRITETSPOLICY Annvin Rekrytering AB

INTEGRITETSPOLICY FÖRKANDIDATER 2021-05-12

  1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Annvin Rekrytering AB, 559245–9134 (”Annvin Rekrytering AB”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV samt andra uppgifter och dokument i syfte att göra en spontanansökan eller söka en specifik ledig tjänst via vår webbplats.

Denna Integritetspolicy gäller då arbetssökande (”Kandidater”) ansöker om lediga tjänster eller gör en spontanansökan via vår webbplats. Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

  1. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Annvin Rekrytering AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: Annvin Rekrytering AB

Bärby Bygdegårdsväg 13

423 73 SÄVE

E-post: info@annvin.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

  1. DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

  1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig som Kandidat. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV och i ditt personliga brev. Vi samlar även in och lagrar annan information som du som Kandidat har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

  1. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en platsannons för alternativt som du inte ansökt till. Vi kan också använda dina personuppgifter för att bedöma om du är en intressant kandidat för interimsuppdrag. Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje parter som kan vara intresserad av dig som Kandidat, exempelvis den arbetsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

  1. HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på info@annvin.se

  1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

  1. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

  1. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.